Kantoor Zuid

Kantoor Zuid

De ontwikkeling van Park Phi betreft de nieuwbouw van drie vooruitstrevende en onder architectuur ontworpen kantoorgebouwen, gelegen in een parkachtige setting aan de Zuiderval te Enschede. Bij zowel de ontwikkeling van de kantoren als de inrichting van het terrein staan duurzaamheid en de gebruiker centraal. Diverse ontwerpmaatregelen en technische oplossingen hebben bijgedragen aan de realisatie van het duurzame gebouw.

Kantoor Zuid
Warmtepomptechniek vormt de basis voor het klimaatsysteem waarbij elke verdieping van een eigen exemplaar is voorzien. Door het slim schakelen van de warmtepompen zal warmte-uitwisseling plaatsvinden tussen de kantoren, verdiepingen en de doorgaans warme zuid- en koude noordzijde. De warmtepompen worden gevoed door een collectorveld (warmte en koude opslagsysteem) dat in de bodem is aangebracht. Het collectorveld betreft een gesloten systeem van 180 bodemwisselaars die door middel van een grond verdringende techniek, tot ca. 30 meter diep de aarde in zijn gebracht. Het collectorveld verwarmt en koelt een pakket van ca. 51.000 m2 zand en herbergt ca. 16.000 meter waterleiding. Door dit systeem wordt elk uur ca. 36 m3 water rondgepompt en zal de warmtepompen al naar gelang de vraag, van warmte dan wel koude voorzien.
De verlichting is uitgerust met bewegingsdetectie om energie te besparen en om te voorkomen dat lampen onnodig blijven branden. De verlichting die toegepast zal worden betreft TL5 verlichting en is voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur. Waar mogelijk is LED toegepast. Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht voor het verwarmen van het tapwater waardoor energie bespaart wordt.
De energie die gebruikt wordt, wordt deels zelf opgewekt door de zonnepanelen op het dak. De restvraag die over blijft wordt aantoonbaar ‘groen’ ingekocht. Omdat ook de gasaansluiting ontbreek en van verbranding van fossiele brandstoffen geen sprake is, is de nieuwbouw CO2 neutraal.

Naast een duurzaam klimaatsysteem wordt het kantoor voorzien van waterbesparende voorzieningen. Zo worden toiletten toegepast met 4 liter spoeling waarbij regenwater als spoelwater gebruikt zal worden. In de bodem, naast het gebouw is een grijswatertank aangebracht die het hemelwater opvangt zodat dit gebruikt kan worden voor het spoelen van de waterbesparende toiletten. De urinoirs zijn uitgerust met ‘aanwezigheidsdetectie’ en een magneetklep in de waterleiding voorkomt onnodig waterverlies. Water dat op het buitenterrein valt wordt opgevangen en naar een olieafscheider getransporteerd vervolgens wordt het water daar ’gezuiverd’ en op een duurzame wijze op eigen terrein geïnfiltreerd.

De buitenwanden zijn op een industriële wijze gebouwd. Industrieel bouwen is een verregaande vorm van industrieel bouwen waarbij ontwerp, productie, levering en montage optimaal op elkaar zijn afgestemd. De bouwmethodiek reduceert het aantal vervoersbewegingen, de hoeveelheid afval en de bouwtijd.

Breeam-rating en –score:
Deze nieuwbouwontwikkeling wordt op een duurzame wijze gebouwd, waarbij Schröder Vastgoed als doel heeft gesteld, een zo hoog mogelijke breeam-kwalificatie  te behalen waarbij ‘Excellent’ (4 sterren, 70%) de streefwaarde is.

Gebouwkenmerken:
Conform NEN2580
Bruto vloeroppervlakte:              6.840,- m²
Terrein oppervlakte:     17.873,- m² (17,87 ha)
Gebruiksoppervlakte:  4.693,2 m²
Verkeersruimten:           478,6 m²
Opslagruimten:                   113,5 m²
Terreinen bedoeld voor gebruik door de lokale gemeenschap 35 %
Verwacht energiegebruik:                                                         65 kWh/m² BVO 
Verwacht verbruik fossiele brandstoffen (alleen groene stroom): 0 kWh/m² BVO 
Verwacht verbruik duurzame energiebronnen:                             65 kWh/m²
Verwacht waterverbruik:                                                        3,9 m³/persoon/jaar
Verwacht % watergebruik via hemelwater:                   45 %

Reductie milieu impact tijdens bouwproces:
Tijdens het bouwproces zijn stappen ondernomen om de milieu-impact te beperken. Tijdens de bouw wordt voldaan aan actuele praktijkrichtlijnen voor bouwplaats beheer.  De controle en rapportage van de afvalstromen worden door Sita (afvalverwerker) uitgevoerd. Het casco van het gebouw wordt voornamelijk gerealiseerd uit prefab bouwdelen, wat de impact op het milieu van de bouwactiviteiten op de locatie sterk minimaliseert. Zo is het aantal vervoersbewegingen van mens en materieel sterk gereduceerd.

Ambities, planvorming:
Vanuit de ontwerpfase is BREEAM-NL meegenomen in het ontwerp en vertaald naar het programma van eisen en het bestek. Duurzaam bouwen is een ‘must’ waarbij BREEAM-NL een prima maatlat is voor het bepalen van de mate van duurzaamheid.

De adviseurs en (onder)aannemers maken deel uit van het bouwteam en zijn integraal betrokken bij het proces van BREEAM-NL. Door in een vroeg stadium de partijen te betrekken bij het BREEAM-NL zijn de duurzame ambities vroegtijdig duidelijk en worden deze onderdeel van het vervolgtraject.

Kosten/baten:
Afhankelijk van de ambities die in de ontwerpfase zijn vastgelegd dient om de gestelde BREEAM-NL criteria te voldoen, geïnvesteerd te worden. De hoogte van de investering is afhankelijk van de credit en het moment van integreren. Door in een vroeg stadium de BREEAM-NL aspecten mee te nemen worden onnodige dubbele kosten voorkomen. Daarnaast is slim en integraal ontwerpen een belangrijk onderdeel van het proces. 

Voor een groot aantal credits levert de investering ook een bate op, bijvoorbeeld in geld, veiligheid of comfort. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de waarde van een duurzaam gebouwd kantoor circa 16% hoger ligt dan dat van een traditioneel kantoor. Kortom: Door slim en integraal ontwerpen kunnen op voorhand veel BREEAM-NL credits meegenomen worden. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat investeren in  duurzaamheid (BREEAM-NL) leidt tot een hogere eindwaarde van het vastgoed.

Tips voor een volgend project:
Probeer in een vroeg stadium de ambities wat betreft BREEAM-NL duidelijk te hebben en mee te nemen in het programma van eisen en het bestek. Maak daarnaast ook de andere partijen deelgenoot van BREEAM-NL en geef hen taken en verantwoordelijkheden betreft de uitvoering en naleving van hiervan. Een slim en integraal ontwerp scheelt kosten en kan bijdragen in een hogere BREEAM-NL score.

 

De gebouwen


Contact
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met Schröder Vastgoed opnemen via ons telefoonnummer
0546-581414
Neem contact op Stel een vraag